Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są Spółki Grupy FSG:

– FSG Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

– FSG Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

– FSG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

– FSG Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

– FSG Podatki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

– FSG Prawo Sobczyński Sp. K. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-821, ul. Ogrodowa 10/3

– FSG Fuzje Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-894, Plac Andersa 3

zwane dalej łącznie jako „Administrator”.

Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu e mail: biuro@fsg.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu: a)  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: a)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; b) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3) na podstawie odrębnej zgody w celu: a)  marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta; b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących c) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących  z Administratorem .

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne 3) prawo żądania usunięcia danych 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: partnerzy handlowi (np. agenci, przedstawiciele, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Polityka prywatności

Treść otrzymanej wiadomości jest poufna i objęta jest zakazem ujawniania. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, zawiadom nadawcę wysyłając odpowiedź i usuń tę wiadomość wraz z załącznikami ze skrzynki pocztowej.

Grupa FSG
Plac Andersa 3
Andersia Tower XVIII-XIX p.
61-894 Poznań

phone: +48 61 623 21 30
e-mail: biuro@fsg.pl
www.fsg.pl

FSG Biznes

FSG Biznes Sp. z. o.o.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII–XIX p., 61-894 Poznań

phone: + 48 61 623 21 30
email: biznes@fsg.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000331808, NIP 7781463677, REGON 301129560
Kapitał zakładowy: 205.550,00 PLN w całości opłacony

FSG Broker

FSG Broker Sp. z. o.o.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII–XIX p., 61-894 Poznań

phone: +48 514 975 180
email: brokerdane@fsg.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000437676, NIP 7831692949, REGON 302250950
Kapitał zakładowy: 127.000,00 PLN w całości opłacony

FSG Audyt

FSG Audyt Sp. z. o.o.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII–XIX p., 61-894 Poznań

phone: +48 61 623 25 84
email: audyt@fsg.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000377904, NIP 7831666722, REGON 301668742
Kapitał zakładowy: 5.000,00 w całości opłacony

FSG Finanse

FSG Finanse Sp. z. o.o.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII–XIX p., 61-894 Poznań

email: finanse@fsg.pl
tel: + 48 61 623 24 90

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000551012, NIP 7822582753, REGON 361151890
Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN w całości opłacony

FSG Podatki

FSG Podatki Sp. z. o.o.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII–XIX p., 61-894 Poznań

email: podatki@fsg.pl
tel: + 48 61 623 21 30

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000579669, NIP 7792435093, REGON 362699904
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN w całości opłacony

FSG Prawo

FSG Prawo Sobczyński S.K.
ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań

email: prawo@fsg.pl
tel: +48 61 623 21 30

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000625468, NIP: 7831743954, REGON: 364817236

FSG Fuzje

FSG Fuzje Sp. z o.o. Sp. K.
Plac Andersa 3, Andersia Tower XVIII-XIX p., 61-894 Poznań

email: fuzje@fsg.pl
tel: +48 61 623 21 30

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000675567, NIP: 7792463735, REGON:367137884