Ulga badawczo-rozwojowa: Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów

Ulga badawczo-rozwojowa: Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów 13 lutego 2024 roku opublikowało ogólną interpretację dotyczącą zaliczania kosztów kwalifikowanych do ulgi badawczo-rozwojowej. Treść interpretacji dotyczy możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej ponoszonych przez podatnika w danym miesiącu należności z tytułów, takich jak urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności pracowników, oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga badawczo-rozwojowa, zgodnie z art. 26e ustawy o PIT i art. 18d ustawy o CIT, umożliwia odliczenie określonych kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Kluczowym warunkiem korzystania z tej ulgi jest spełnienie określonych wymagań przewidzianych w przepisach podatkowych.

Pojęcie „ogólnego czasu pracy pracownika w danym miesiącu”

Dotychczasowe stanowisko organów skarbowych interpretowało „ogólny czas pracy pracownika w danym miesiącu” wyłącznie jako czas faktycznie przepracowany i wykluczało możliwość uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej kosztów związanych z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, takich jak urlop czy choroba. Jednakże, sądy administracyjne prezentowały odmienne stanowisko, argumentując, że czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest związany ze stosunkiem pracy i nie może być wyłączony z kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej.

Nowa interpretacja – urlop i zwolnienie chorobowe to część ogólnego czasu pracownika

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów kładzie nacisk na fakt, że czas urlopu czy zwolnienia chorobowego jest częścią ogólnego czasu pracy pracownika, w ramach którego pozostaje on w dyspozycji pracodawcy. Oznacza to, że przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za ten czas, ponoszone przez pracodawcę, może być uznane za koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo podatkowe.

Podkreślić należy, że koszt związany z zatrudnieniem pracownika może być uwzględniony jako koszt kwalifikowany ulgi na działalność badawczo-rozwojową jedynie w proporcji do czasu, jaki pracownik faktycznie poświęca na realizację działań badawczo-rozwojowych w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu.

Podsumowanie

Ta nowa interpretacja Ministerstwa Finansów jest istotnym krokiem w zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego oraz sprzyja wspieraniu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Pełną treść interpretacji dostępna jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów: link do interpretacji.