Zmiany w WDT 2020

Zmiany w dokumentowaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT) w 2020 roku

Podatnicy na nowo muszą przeanalizować zasady podatkowe dotyczące 0% stawki VAT z tytułu realizacji WDT. Na początku stycznia bieżącego roku weszły bowiem w życie nowe przepisy w polskim prawie podatkowym.

Zmiany związane są również z koniecznością implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej, które dotyczą opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, dalej: „Dyrektywa 2018/1910”.

W 2020 roku polscy przedsiębiorcy na podstawie Dyrektywy 2018/1910 będą mieli obowiązek:

 1. potwierdzenia i udokumentowania posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT UE przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo w którym rozpoczyna się transport towarów oraz
 2. złożenia prawidłowej informacji podsumowującej.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Finansów z 23.12.2019 roku w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakietu Quick Fixes (dalej: „Komunikat MF”), powyższe obowiązki były realizowane przez przedsiębiorców w Polsce w poprzednich latach na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy VAT i w tym zakresie nic się nie zmieni w 2020 roku.

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912

Nowością w polskim prawie podatkowym są wymogi dotyczące udokumentowania prawa do 0% stawki VAT wynikające z Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 311, str. 10), dalej: „Rozporządzenie wykonawcze 2018/1912”.

Jednakże zgodnie z Komunikatem MF niespełnienie warunków udokumentowania WDT zgodnie z wymogami Rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 oznacza, iż w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał udowodnić w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy VAT prawo do stosowania 0% stawki VAT. Ta zasada nie ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy implementującej prawo unijne.

Nowe zasady dokumentowania WDT w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 2018/1912 w przypadku gdy transport towarów realizowany jest przez sprzedawcę lub wynajętego przez sprzedawcę przewoźnika, to sprzedawca musi posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody spośród tworzących katalog zamknięty dokumentów odnoszących się do wysyłki lub transportu towarów:

 • podpisany list przewozowy CMR;
 • konosament;
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa wyżej wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, w postaci dokumentów potwierdzających wysyłkę lub transport wydanych przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy;

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim;

potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 2018/1912 w przypadku gdy transport towarów realizowany jest przez kupującego lub wynajętego przez kupującego przewoźnika, to sprzedający musi posiadać pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Taki dokument powinien zaleźć się w posiadaniu sprzedawcy do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa. W oświadczeniu powinny znaleźć się:

 • data wystawienia;
 • nazwa lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 • ilość i rodzaj towarów; data i miejsce przybycia towarów;
 • w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu;
 • identyfikacja osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

A także sprzedawca musi posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody spośród tworzących katalog zamknięty dokumentów odnoszących się do wysyłki lub transportu towarów:

 • podpisany list przewozowy CMR;
 • konosament;
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa wyżej wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, w postaci następujących dokumentów:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim;

potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *