zmiany w postaku VAT

Jakie korzyści obowiązują dla podatników podatku VAT od 1 lipca 2023 r.

Slim VAT 3 to pakiet uproszczeń ułatwiający rozliczenie VAT uchwalony ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1059). Wprowadzone przepisy zarówno w odniesieniu do poprzednich pakietów, jak i ten obowiązujący od 1 lipca 2023 r. mają charakter upraszczający rozwiązania podatnikom. Jakie tym razem zmiany przygotował ustawodawca w podatku VAT? Wśród szeregu zmian, warto zwrócić uwagę na poniższe.

Zwiększenie limitu sprzedaży dla małego podatnika

Dotychczasowy limit wartości przychodu ze sprzedaży brutto dla małego podatnika wynosił równowartość 1 200 000 euro. Wraz z nowelizacją ustawy limit ten został zwiększony do 2 000 000 euro. Dzięki tej zmianie nastąpi wzrost podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Zmiany w stosowaniu kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

Wcześniejsze ustalenia w zakresie kursu do przeliczenia przy fakturach korygujących nie były uwzględniane i uregulowane ustawą o podatku VAT. Ustawa wprowadza rozliczenie korekty VAT według pierwotnego kursu. Uszczegółowienie w przepisach zasad wystawienia faktury w walucie obcej zawierające ten sam kurs (wartość pierwotną) przy fakturze korekcie ucina wszelkie wątpliwości i ma znaczenie upraszczające.

W odniesieniu zaś do zbiorczej faktury korygującej podatnikowi będzie przysługiwało przeliczenie dla kursu oddzielnego dla każdej pozycji albo wg kursu, jaki obowiązuje na dzień poprzedzający wystawienie faktury korygującej.

Obsługa wiążących informacji przez jeden organ

Celem Slim VAT 3 było również zredukowanie rozproszenia organów w kwestiach wiążących informacji. Dotychczas przedsiębiorcy musieli kontaktować się z różnymi organami Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzone zmiany umożliwią przedsiębiorcom uzyskanie wiążących informacji w jednym miejscu, za pośrednictwem jednego organu. Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)

Zmiana sposobu rozliczania VAT naliczonego przy WNT

Dotychczas nie do końca korzystne dla podatników obostrzenia dotyczące konieczności posiadania faktury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy obliczaniu podatku naliczonego, nowelizacją ustawy zostały zmienione. Nie będzie już konieczności posiadania faktury od dostawcy przy WNT. Wprowadza to pewną neutralność dla podatnika. Racjonalne podejście ustawodawcy w tym zakresie zlikwidowało konieczność dokładnego monitorowania czy termin 3-miesięczny na otrzymanie faktury nie został przekroczony. Od lipca 2023 r. podatek należny i podatek naliczony z tytułu WNT będzie rozliczany w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dostosowanie regulacji krajowych wykonanie orzeczenia TSUE

W sprawie C-935/19 zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które uwzględnia również Slim VAT 3. W wyroku tym trybunał orzekł, że przepisy prawa unijnego stoją w sprzeczności tych stosowanych w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim sankcji 20%. Stosowanie tego obostrzenia zbyt mocno wykraczało poza faktyczną podstawę do odszkodowania poboru podatku a tym samym zapobiegania oszustwom podatkowym. Dotychczasowe przepisy nie dawały możliwości organom podatkowym dopasowania do konkretnej sprawy nałożonej kary, działo się to zbyt automatycznie. Dlatego też, wysokości sankcji 30%, 20% i 15% zmieniają się w górną granicę, co do której organ podatkowy będzie miał uprawnienia do nałożenia finansowych konsekwencji podatkowych.

Powyżej wymienione zmiany to jedne z wielu jakie przygotował dla podatników ustawodawca. Nowe rozwiązania z punktu widzenia podatników to przede wszystkim prostsze fakturowanie, poprawa płynności finansowej form oraz zmniejszenie formalności.