Wykup samochodu z leasingu

Skutki podatkowe wykupu samochodu z leasingu na cele prywatne

Polski Ład wiele namieszał w systemie podatkowym. Jednym z obszarów, na które wpłynął, jest też prywatny wykup samochodu. Kiedy przedsiębiorca (osoba fizyczna) decyduje się na własny rachunek nabyć leasingowany samochód i później zbyć go osobie trzeciej, musi liczyć się z obowiązkami względem fiskusa. Co się zmieniło po wejściu w życie Polskiego Ładu? 

Wykup samochodu z leasingu – stan przed nowelizacją z 2022 roku

Dawniej, przedsiębiorca po zakończeniu okresu leasingowego mógł wykupić leasingowany samochód na cele prywatne i nie musiał z tego powodu regulować praktycznie żadnych podatków. W rozumieniu fiskusa nie zasilał działalności nowymi środkami trwałymi. 

Już po 6 miesiącach mógł sprzedać pojazd i pozostawało to bez znaczenia z punktu widzenia prowadzonej przez niego firmy. Przedsiębiorca nie musiał regulować żadnych związanych z tym podatków. 

Wykup samochodu aktualnie 

Zmiany Polskiego Ładu związane z wykupem i dalszą odsprzedażą pojazdu z leasingu są niekorzystne. Od kiedy regulacje obowiązują, przedsiębiorca, decydując się na prywatny wykup pojazdu i zbywając go przed upływem 6 lat i tak będzie musiał zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy. 

Środki uzyskane z dalszej sprzedaży przez przedsiębiorcę samochodu przed upływem 6 lat są traktowane jako przychód prowadzonej przez niego firmy. W związku z tym powstaje konieczność odprowadzenia nie tylko podatku dochodowego, ale również składek ZUS. 

Zwolniona z podatku dochodowego jest sprzedaż, jeżeli upłynie 6 lat między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej lub wykupione na cele prywatne a dniem ich odpłatnego zbycia.

Ponadto, zaznaczyć warto, że sprzedaż samochodu w takim przypadku nie wywoła żadnych skutków w podatku VAT, ponieważ gdy wykup samochodu następuje do celów prywatnych, to podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Obecnie obowiązujące regulacje to zatem znaczna zmiana, niestety niekorzystna dla podatników.