Zmiany limitów podatku od spadków i darowizn

Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z  ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dokonano zmian w zakresie podatku od spadków i darowizn. Kwoty wolne od podatku doczekały się większych rewolucji niż te z października 2022 r. Jakie zmiany nastąpiły i kto skorzysta ze zwolnienia? Zapoznaj się poniżej.

Nowe limit kwoty wolnej od podatku

Poniżej prezentujemy, w jakim zakresie podwyższono kwoty wolne od podatku porównując zmianę z października 2022 r. do zmiany, która weszła w życie ww. ustawą w dniu 1 lipca 2023r.  oraz w jakiej grupie podatkowej znajdują się poszczególni członkowie rodziny.

I grupa — małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

II grupa — zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,

III grupa — inni nabywcy.

Grupa podatkowaPaździernik 2022 r.Lipiec 2023 r.
I grupa10 434 zł36 120 zł
II grupa7878 zł27 090 zł
III grupa5308 zł5 733  zł

Powyższe limity są limitami 5-letnimi. Co to oznacza? Wartość przekazanej darowizny od tego samego zbywcy należy zsumować w okresie 5 lat zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Kiedy następuje całkowite zwolnienie z podatku?

Zgodnie z art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn dopuszcza się możliwość całkowitego zwolnienie z podatku, niezależnie od wysokości kwoty darowizny, spadku, bądź nabycia własności rzeczy i innych praw majątkowych. Skorzystać ze zwolnienia mogą małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Spadek

Jeżeli otrzymasz spadek, twoim obowiązkiem jest dokonanie zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się  orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza bądź wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Co w sytuacji, jeżeli o otrzymaniu spadku dowiesz się po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego ?

 Prawo do zachowania zwolnienia otrzymasz, jeżeli zgłosisz nabycie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobnisz fakt, że dowiedziałeś się o tym po terminie.

Skorzystanie ze zwolnienia z darowizny generuje obowiązek:

  • zgłoszenia faktu otrzymania darowizny w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego;
  • udokumentowania przekazania darowizny przelewem bankowym – w przypadku  środków pieniężnych.

Jeśli przeoczysz powyższy termin bądź nie udokumentujesz go potwierdzeniem, w postaci przelewu bankowego wówczas należy zapłacić podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną.

Nabycie własności rzeczy lub innych praw majątkowych.

Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w ciągu 6 miesięcy. Niedochowanie tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia podatku należnego dla I grupy podatkowej.

Pamiętaj! Skorzystanie ze zwolnienia należy zgłosić przez każdego z nabywców na formularzu SD-Z2.

W jakich sytuacjach nie musisz zgłaszać darowizny? 

  • Wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby  w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 36 120 zł,
  • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Podsumowując, wprowadzone zmiany w zakresie limitów kwotowych w ustawie o podatku od spadków i darowizn są korzystne dla podatników, zwłaszcza dla  I i II grupy podatkowej.