Informacja o strategii podatkowej – jakie obowiązki mają w tym zakresie przedsiębiorcy?

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek sporządzenia informacji o strategii podatkowej za dany rok podatkowy, którą podaje się do publicznej wiadomości. Kogo to dotyczy ? Jak to zrobić? O czym warto pamiętać? Dlaczego nowa regulacja budzi tak wiele kontrowersji? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest informacja o strategii podatkowej?

Informacja o strategii podatkowej to dokument, zawierający zestaw danych na temat podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań mających wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika. Regulacja na ten temat została umiejscowiona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i dotyczy podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym oraz podatkowych grup kapitałowych.

Sporządzając informację o strategii podatkowej należy mieć na względzie całokształt rozliczeń podatkowych danego podmiotu. Należy w nim wskazać nie tylko kluczowe zasady, jakimi kieruje się dany podmiot realizując poszczególne transakcje z kontrahentami. Jednocześnie konieczne jest przedstawienie jakościowe podmiotu, jako rzetelnego podatnika. W realizacji obowiązków związanych z informacją o strategii podatkowej konieczne jest jednak nie tylko samo jej sporządzenie. Należy ją również opublikować i przekazać właściwym organom administracji publicznej.

Co powinna zawierać informacja o strategii podatkowej?

Regulacja ustawy o CIT przewiduje szereg elementów, które powinna zawierać poprawnie sporządzona informacja o strategii podatkowej. W tym katalogu znajduje się między innymi opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych, informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i wiele więcej. Zapisy ustawy o CIT budzą pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Kontrowersje rodzi w szczególności obowiązek publikowania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 procent sumy bilansowej aktywów, a także informacji na temat dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niektóre dokumenty, jakie należy ujawnić w ramach informacji o strategii podatkowej są nadto bardzo skonkretyzowane. Należą do nich chociażby zgłoszone schematy podatkowe (MDR).

W jaki sposób prawidłowo realizować ten obowiązek?

Poza odpowiednim wyselekcjonowaniem informacji podlegających udostępnieniu, a także sformułowaniem dokumentu informacji o strategii podatkowej, pozostają jeszcze inne powinności z tym związane. Przepisy przewidują też ściśle określony sposób podawania informacji o strategii podatkowej do publicznej wiadomości. Dokument ten powinien zostać opublikowany na stronie internetowej podatnika (lub podmiotu powiązanego) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Należy to zrobić w języku polskim lub przetłumaczyć ten dokument na język polski. Nadto adres strony, na której opublikowana zostanie informacja musi zostać elektronicznie udostępniony właściwemu urzędowi skarbowemu w tym samym terminie. Teoretycznie za błędy w treści informacji o strategii podatkowej albo uchybienia techniczne związane z jej publikacją nie przewidziano negatywnych dla przedsiębiorców konsekwencji. Przynajmniej na razie brakuje takiej regulacji.

Co zyskają, a co stracą przedsiębiorcy?

Trudno znaleźć korzyści wynikające z nowego obowiązku, jakim jest informacja o strategii podatkowej. Przynajmniej z punktu widzenia przedsiębiorców. Z całą pewnością jednak możliwe jest wytypowanie szeregu zagrożeń z niej wynikających, a konkretniej z obowiązku sporządzania informacji o strategii podatkowej i jej publikowania. Przede wszystkim w ten sposób informacja o strategii podatkowej stanie się doskonałym kolejnym źródłem danych dla organu administracji skarbowej, decydującym o ocenie jakościowej przedsiębiorstwa, a także jego rozliczeń podatkowych. Jednocześnie na stronie internetowej danego podmiotu pojawią się istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa dane, których ujawnienie może skutkować negatywnymi biznesowo konsekwencjami. Warto jednak pamiętać, że przepisy CIT wyłączają z zakresu publikacji informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.