Podatek od przychodów z budynków

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków w 2021 roku

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z nieruchomości komercyjnych, mogą nadal korzystać ze zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Dotyczy to wszystkich podatników bez obowiązku wykazywania strat w wyniku pandemii COVID-19. Na zwolnieniu skorzystać będą mogli właściciele magazynów, galerii handlowych, nieruchomości hotelowych, a także innych budynków przeznaczonych na wynajem.

Podatek od przychodów z nieruchomości

Omawiane zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy wynajmują lub dzierżawią nieruchomości i są zobowiązani płacić podatek od przychodów z budynków wprowadzony w 2018 roku. Obecnie od 2019 roku art. 30g ustawy o PIT oraz art. 24b ustawy o CIT obciąża powyższych podatników daniną, jeżeli posiadany budynek:

  • został wpisany do ewidencji środków trwałych;
  • stanowi własność albo współwłasność podatnika;
  • w całości albo w części jest oddany do użytku na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • jest położony na terytorium Polski.

Co więcej powyższym zobowiązaniem objęte są wszystkie budynki przeznaczone do celów komercyjnych. Nie ma tutaj znaczenia ich klasyfikacja, a więc danina musi być opłacona za nieruchomości mieszkalne, które są traktowane identycznie jak magazyny, obiekty przemysłowe czy centra handlowe. Budynki mieszkaniowe nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem jedynie wtedy, gdy zostały wybudowane w ramach realizacji programów rządowych lub samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

Wysokość podatku od przychodów z nieruchomości

Podatek od przychodów z nieruchomości stanowi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę tę oblicza się poprzez pomniejszenie sumy przychodów ze wszystkich budynków o kwotę 10 mln zł. Tak obliczone zobowiązanie należy wpłacać na konto urzędu skarbowego za każdy miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca.

Kto mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od przychodów z nieruchomości w 2020 roku

Właściciele nieruchomości zobowiązani do wpłacania powyższej daniny na podstawie art. 30g ustawy o PIT lub art. 24b ustawy o CIT odczuli w znacznym stopniu problemy ekonomiczne powiązane z pandemią koronawirusa. Z tego względu już w 2020 roku zadecydowano o wprowadzeniu zwolnienia ze wskazanego podatku. Początkowo planowano jedynie odroczenie płatności, następnie stawiano warunki, ograniczając grono uprawnionych do tych, którzy ponieśli negatywne skutki pandemii, a ich przychody z wybranego miesiąca rok do roku spadły przynajmniej o 50%.

Ostatecznie zwolnienie ze wspomnianego podatku dotyczyło wszystkich zobowiązanych podmiotów za okres od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku, bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków. Powyższe zostało wprowadzone na mocy przepisów Tarczy 4.0 i zmian w art. 52pa ustawy o PIT oraz art. 38ha ustawy o CIT.

Niestety do teraz przedsiębiorcy odczuwają skutki pandemii, a ich sytuacja nie uległa drastycznej poprawie. Z tego względu zwolnienie z podatku od przychodów z nieruchomości zostało wydłużone na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), art. 1 pkt 25 i art. 2 pkt 26.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od przychodów z nieruchomości w 2021 roku

Wprowadzone w listopadzie zmiany uprawniają wskazane powyżej podmioty do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z nieruchomości również w 2021 roku. Ulga ta została przedłużona ze względu na stan epidemii na poprzednich warunkach, czyli bez potrzeby spełniana dodatkowych wymagań. Będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany.

Zwolnienie z podatku z przychodów od nieruchomości a stan epidemii

Analizując powyższe, przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że zwolnienie z podatku od przychodów z budynków jest wyjątkiem od reguły, a nie nowym stanem prawnym. Podatnicy powinni zatem dokładnie obserwować sytuację, aby w odpowiednim momencie wznowić wywiązywanie się ze wskazanego zobowiązania. Zaniechanie płacenia omawianego podatku zagrożone jest bowiem sankcją.