Czym jest ulga na ekspansję

Czym jest ulga na ekspansję?

Przedsiębiorcy mogą z niej korzystać od 1 stycznia 2022 r. i ma ona stanowić zachętę podatkową dla wszystkich tych, którzy rozważają rozszerzenie prowadzonej działalności. Jak działa i do kogo jest skierowana?

Zasady działania ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję to mechanizm podatkowy, który umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od uzyskiwanych dochodów kosztów związanych z ekspansją.

Zatem  przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków dwukrotnie – raz w ramach „standardowego” odliczenia kosztów uzyskania przychodów, a raz w ramach samej ulgi.

Przedstawmy działanie ulgi na przykładzie:

Spółka zajmująca się sprzedażą dzwonków rowerowych planuje ekspansję. W jej ramach planuje zwiększyć sprzedaż oferowanego wcześniej elektrycznego dzwonka. W związku z tym wykupuje reklamy na najważniejszych ulicach miasta i ponosi koszt 100.000,00 zł.

W tym roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 500.000,00 zł. Przyjmijmy, że jedynymi poniesionymi kosztami były te, związane z ekspansją (100.000,00 zł).

W związku z tym dochód spółki (przychód-koszty uzyskania przychodu) wyniósł 400.000,00 zł. Jeśli spółka skorzysta jednak z ulgi na ekspansję, to na potrzeby podatku dochodowego odejmie koszty ekspansji aż dwukrotnie (raz od przychodu i raz od dochodu). Oznacza  to, że podatek dochodowy zapłaci wyłącznie od kwoty dochodu 300.000,00 zł (500.000,00 – 100.000,00 – 100.000,00 zł).

Przedsiębiorcy, aby skorzystać z ulgi, muszą jednak spełnić również inne warunki, które opiszemy w dalszej części tekstu.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi

Jak wspomnieliśmy na wstępie, uprawnionymi do skorzystania z ulgi na ekspansję są wszyscy ci, którzy ponoszą koszty związane z ekspansją. Niezależnie od tego, czy rozliczają się na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) czy prawnych (CIT), ustawodawca wprowadził stosowne przepisy.

PIT

Możliwość skorzystania przez rozliczających się z PIT-u wprowadza artykuł 26gb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym”.

Na ogół z ulgi skorzystać mogą więc wszyscy podatnicy rozliczający się z tytułu podatku PIT, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

CIT

W stosunku do podatku CIT ulgę wprowadza artykuł 18eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym”.

Z ulgi skorzystać mogą niemal wszyscy rozliczający się z tytułu podatku CIT, którzy uzyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych.

Pozostałe warunki skorzystania z ulgi

Wiedzą Państwo już, jak działa ulga na ekspansję, kto może z niej skorzystać, ale obostrzeń jest jeszcze więcej. Należy również pamiętać, że:

  1. przedsiębiorca powinien wcześniej ponieść koszty, które bezpośrednio związane są z ekspansją;
  2. przedsiębiorca powinien w ciągu dwóch następnych lat podatkowych po dokonaniu odliczenia zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów lub uzyskać je w razie, jeśli wcześniej nie uzyskiwał ich w ogóle, gdyż takich produktów nie oferował;
  3. kwota odliczenia jest ściśle limitowana.

Każdy z warunków pokrótce opiszemy.

Poniesienie kosztów związanych z ekspansją

Rozpocznijmy od wytłumaczenia, kiedy możemy mówić  o możliwości skorzystania z ulgi.

Przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z ulgi, jeśli w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których wyżej mowa zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przy weryfikacji spełnienia ww. warunków pod uwagę brane są wyłącznie kwoty podlegające opodatkowaniu w Polsce.

A czym są koszty związane z ekspansją? Ich katalog jest zamknięty i są to koszty:

  1. uczestnictwa w targach – w tym organizacja miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych czy zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników (w przypadku ustawy CIT); a w przypadku ustawy PIT –  organizacja miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych czy zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
  2. działań promocyjno-informacyjnych – w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych ulotek dotyczących produktów;
  3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w tym w szczególności w zakresie certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych;
  5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Zwiększenie przychodów i moment odliczenia

Warunek związany ze zwiększeniem przychodów zawiera się w samej definicji ekspansji. Zwróćmy jednak uwagę na jedną, niezwykle istotną kwestię.

Ulga na ekspansję, podobnie jak każda inna ulga tego typu, pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania pewnych kwot. Odliczenie powinno nastąpić w zeznaniu za rok, w którym te koszty zostały poniesione.

Tylko wyjątkowo odliczenie może być dokonane również w innych latach. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ponadto, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Warto podkreślić, że na moment skorzystania z ulgi spełnienie warunków jest jednak niepewne. A co stanie się, jeśli przedsiębiorca co prawda poniesie koszty, ale jego działania okażą się nieskuteczne ?

Środki, które zaoszczędzi w wyniku skorzystania z ulgi, będzie musiał zwrócić ! Podatnik nie jest bowiem uprawniony do skorzystania z odliczenia, jeżeli w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł ww. koszty zwiększenia przychodów, nie zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub nie osiągnął przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nie osiągnął przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W takim przypadku podatnik, który skorzystał z odliczenia a nie spełni ww. warunków jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Maksymalna kwota ulgi

Maksymalna kwota ulgi, którą przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania w roku podatkowym to 1.000.000,00 zł.

Podsumowując, ulga na ekspansję to jedna z korzystniejszych preferencji, które wprowadził tzw. Polski Ład. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu nawet znaczące kwoty tytułem poczynionych wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem oczywiście ww. limitu rocznego.