Bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe w zarządzaniu bezpieczeństwem podatkowym w firmie

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy, w codziennej praktyce biznesowej muszą sprostać oczekiwaniom rynku, ale także ciągłym zmianom przepisów. W większości przypadków działalność przedsiębiorstw regulowana jest przez wiele aktów prawnych, a śledzenie każdej zmiany w tym zakresie bywa kłopotliwe. Co więcej, częstokroć regulacje te zawierają szereg niejasności i w efekcie to orzeczenia oraz interpretacje dają lepszy ogląd na sytuację prawno-podatkową.

Bieżące doradztwo podatkowe a zmiany prawne

Konsekwencją częstych zmian prawnych jest podwyższone ryzyko nie tylko dla firmy, ale również określonych osób, które w razie błędów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej. Sposobem na uniknięcie uchybień i potencjalnych sankcji jest odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem podatkowym, ciągła weryfikacja istotnych przepisów oraz ich zmian. Bieżące doradztwo podatkowe w tym zakresie umożliwia szybkie dostosowanie procedur wewnątrzfirmowych, a także tworzenie spójnej i efektywnej polityki podatkowej celem zapewnienia poprawnego wywiązywania się z obowiązków.

Planując zmiany z wyprzedzeniem, można przeanalizować dostępne alternatywy i wybrać odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Uzyska się także czas na dodatkowe szkolenia i przygotowanie pracowników na nadchodzące zmiany. Pozwoli to na dokładne opracowanie nowych procedur w praktyce, co przekłada się na mniejsze ryzyko błędu spowodowanego przypadkowymi pomyłkami w codziennej pracy księgowości.

Interpretacje indywidualne w ramach doradztwa podatkowego

Wielokrotnie przedsiębiorcy nie są pewni, w jaki sposób interpretować określone przepisy. W efekcie zmuszeni są występować o interpretacje indywidualne celem weryfikacji, jakie działanie będzie poprawne w świetle obowiązującego prawa. Doradztwo podatkowe w tym zakresie obejmuje wystąpienie ze stosownym zapytaniem do odpowiedniego organu podatkowego. Przykładem może być kwestia terminu obniżenia podstawy opodatkowania na potrzeby obliczenia podatku VAT w przypadku faktury korygującej in minus dostarczonej za pomocą systemu elektronicznego, o czym pisaliśmy tutaj.

We wskazanym powyżej przykładzie przedsiębiorca wystąpił o interpretację indywidualną w związku z art. 29a ust. 13 ustawy VAT przed podjęciem decyzji o przygotowaniu programu CRM z opcją przesyłania faktur. Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej umożliwiła zoptymalizowanie procesu dostarczania i rozliczania faktur, pozwalając na częściową automatyzację z zachowaniem bezpieczeństwa podatkowego.

Orzeczenia i interpretacje prawne pod kontrolą

Bieżące doradztwo podatkowe obejmuje śledzenie nie tylko zmian prawnych, ale także linii orzeczniczych i interpretacji przepisów przez organy podatkowe. Powyższe stanowi bowiem istotne źródło informacji na temat potencjalnej odpowiedzialności za decyzje i działania firmy. Wielokrotnie zmiana stanowiska sądów czy fiskusa stwarza również nowe możliwości oraz szanse dla przedsiębiorców.

Przykładem może być kwestia likwidacji spółki z o.o. i przekazania jej składników majątku wspólnikom. Pierwotne stanowisko fiskusa oraz sądów wskazywało, że powyższe skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie takiej spółki (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 14a ust. 1). Takie interpretacje pojawiły się m.in. w piśmie KIS z 30.08.2019 0111-KDIB1-2.4010.279.2019.1.ANK i wyroku NSA z 27.06.2017, II FSK 658/17. Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowało się odmienne, korzystne dla podatników podejście, m.in. w wyrokach NSA z 19.07.2019 (II FSK 989/18), 13.06.2019 (II FSK 2237/17), 29.05.2019 (II FSK 2078/17), 5.03.2019 (II FSK 668/17), 20.02.2019 (II FSK 396/17) i 30.08.2018 (II FSK 2353/16). Nowa linia orzecznicza pozwoliła na wydanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez powstania przychodu w przedsiębiorstwie. Więcej na ten temat można znaleźć w naszym wpisie.

Bieżąca analiza zmian w orzecznictwie oraz interpretacji przepisów wydawanych przez organy podatkowe pozwala na minimalizację ryzyka błędu oraz weryfikację nowych możliwości związanych z korzystnymi zmianami dla podatnika.

Bieżące doradztwo podatkowe daje nowe możliwości i pozwala uniknąć błędów

Mając na uwadze powyższe przykłady, można stwierdzić, że bieżące doradztwo nie tylko umożliwia uniknięcie błędów, ale także pozwala na weryfikację nowych możliwości. Dzięki temu przedsiębiorcy poprawnie wywiązują się ze swoich zobowiązań oraz mogą wybrać, które rozwiązania są optymalne z punktu widzenia ich firmy. Doradztwo podatkowe pozwala również na rozwianie wątpliwości wynikających z nieprecyzyjnych zapisów ustaw i innych aktów prawnych. Umożliwia także minimalizację ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną skarbową przedsiębiorstwa i osób odpowiedzialnych za potencjalne uchybienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *