Leasing samochodu a podatek u źródła

Podatek u źródła przy fakturze za ratę leasingową samochodu osobowego

Podatek u źródła w przypadku transakcji z firmami zagranicznymi na ogół nie budzi większych wątpliwości podczas księgowania faktur. Problemem jednak może okazać się sytuacja, gdy faktura dotyczy raty leasingowej samochodu osobowego od firmy z innego kraju, która posiada swój oddział w Polsce i posługuje się polskim numerem NIP.  Nie można bowiem założyć, że każdorazowo rozliczając taki koszt, firma zwolniona jest z opłacenia podatku u źródła. Klasyfikacja takiego wydatku będzie zatem wymagać szczegółowej analizy ze strony osoby odpowiedzialnej za jego zaksięgowanie.

Statut leasingodawcy a podatek u źródła

Firma z terytorium Unii Europejskiej, która posiada swój oddział w Polsce i posługuje się polskim numerem NIP oraz wykazuje 23% podatkiem VAT przy opłacie z tytułu umowy leasingu stanowi zakład zagraniczny. Wynika to wprost z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że takie przedsiębiorstwo nie jest rezydentem i nie może być traktowane jako osoba prawna, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W takiej sytuacji firma, która otrzyma fakturę od powyższego podmiotu, dokonując płatności, musi mieć na uwadze przepisy dotyczące poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP uzyskane przez nierezydenta na terenie Polski przychody między innymi za użytkowanie środków transportu (np. leasing), podlegają opodatkowaniu u źródła zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20 % przychodów. Podatek ten potrącany jest przy płatności za fakturę i przekazywany właściwemu urzędowi skarbowemu.

Certyfikat rezydencji leasingodawcy a podatek u źródła

Wyjątek od powyżej zaprezentowanej reguły będzie stanowić sytuacja, gdy leasingobiorca posiada zaświadczenie o miejscu siedziby sprzedawcy dla celów podatkowych zgodnie z art. 4a pkt 12 ustawy o PDOP. Zaświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ administracji podatkowej danego państwa, w którym leasingodawca posiada siedzibę. Powyższy dokument umożliwia nabywcy odstąpienie od pobrania 20 % podatku u źródła w odniesieniu do faktury leasingowej za samochód osobowy.

Należy jednak pamiętać o sprawdzeniu, czy wydany certyfikat rezydencji zawiera okres ważności. Jeżeli dokument ten zawiera datę graniczną, to płatnik musi uwzględnić certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w tym okresie. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało potwierdzone dokumentem, który nie wskazuje okresu ważności a jedynie rok podatkowy leasingodawcy, wtedy ze wszystkich dokonywanych płatności w okresie 12 miesięcy od wydania certyfikatu nie musi być pobierany podatek u źródła.

Certyfikat rezydencji a obowiązki sprawozdawcze z urzędem skarbowym

Zgodnie z art. 26 ust. 3d w związku z ust. 3 pkt. 2 i ust. 3a ustawy o PDOP leasingobiorca z Polski zobowiązany jest do sporządzenia za dany okres informacji IFT-2/IFT-2R. W przekazanej informacji należy wskazać kwoty należności, które zostały przekazane leasingodawcy. IFT-2/IFT-2R wypełniają podmioty, które posiadają ważny certyfikat rezydencji w połączeniu z pisemnym oświadczeniem leasingodawcy, że należności są związane z działalnością zakładu na terytorium Polski. Pamiętajmy, że ta informacja przesyłana jest podatnikowi oraz odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w formie elektronicznej. Ostatecznym terminem jest 31 marca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonywano wypłat na rzecz nierezydenta.

Obowiązki sprawozdawcze leasingobiorcy potrącającego podatek u źródła

Jeżeli polski leasingobiorca nie otrzymał od sprzedawcy certyfikatu rezydencji i miał obowiązek pobierania podatku u źródła w zryczałtowanej wysokości 20 %, wówczas powinien na bieżąco przekazać kwotę pobranego podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego do:

  • 20 dnia następnego miesiąca, jeżeli odbiorcą należności jest osoba fizyczna, zgodnie z art. 42 ust.1 o PDOF;
  • 7 dnia następnego miesiąca, jeżeli odbiorcą należności jest osoba prawna, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy o PDOP.

Jednocześnie leasingobiorca zobowiązany jest do wykazania kwoty przychodu i pobranego podatku w deklaracjach, które sporządzić należy do 31 stycznia następnego roku:

  • deklarację PIT-8AR, jeżeli pobrany został podatek u źródła, a leasingobiorcą jest podatnik rozliczający się na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • deklarację CIT-10Z w połączeniu z informacją IFT-2/IFT-2R, gdy pobrany został podatek u źródła, a leasingobiorcą jest podatnik rozliczający się na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowanie

Księgując fakturę za ratę leasingową samochodu osobowego od firmy zagranicznej z oddziałem w Polsce, należy dokładnie przeanalizować, czy jest ona rezydentem. Jeżeli okaże się, że zgodnie z przepisami stanowi ona zakład zagraniczny, trzeba mieć świadomość, jakie obowiązki spoczywają na leasingobiorcy. W takich sytuacjach oprócz zapłaty za wystawioną fakturą, kupujący będzie musiał zapłacić także podatek u źródła oraz złożyć odpowiednie deklaracje do urzędu skarbowego. Nie oznacza to oczywiście, że firmy kupujące od przedsiębiorstw zagranicznych posiadających stosowny certyfikat rezydencji zwolnione są z dodatkowych obowiązków. Będą one musiały bowiem sporządzić za dany okres informację IFT-2/IFT-2R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *